สถานที่ :โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล project : พาร์ทิชั่น