สถานที่ : โรงเรียนวชิราวุธ project : เก้าอีร้เลคเชอร์