สถานที่ :สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น project : พาร์ทิชั่น เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน