สถานที่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ project : พาร์ทิชั่น