สถานที่ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ project : พาร์ทิชั่น เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน